Regulamin z dnia 09.06.2016 do 31.12.2016

Regulamin sklepu systemypodwieszane.pl z dnia 09.06.2016 do 31.12.2016.

POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1.

Sklep internetowy https://systemypodwieszane.pl (dalej jako Sklep) prowadzony jest przez firmę Kolbud Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000154328; REGON: 002482820; NIP: 554-023-25-21.

§ 2.

Przedmiotem działalności Sklepu jest sprzedaż towarów znajdujących się w aktualnej ofercie asortymentowej KOLBUD przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą, którzy w dowolnej formie zdeklarowali chęć dokonywania zakupów poprzez Sklep.

§ 3.

Zawartość Sklepu (towar z podaną ceną) nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego, a jedynie zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu przepisu art. 71 kodeksu cywilnego. Złożenie zamówienia przez Klienta oznacza ofertę klienta, która wymaga akceptacji Sklepu. Klient nadto zamiast oferty może złożyć zapytanie ofertowe w odniesieniu do konkretnego produktu znajdującego się w ofercie Sklepu.

§ 4.

Złożenie zamówienia jest równoznaczne z akceptacją postanowień tego Regulaminu.

§ 5.

Podane przy produktach ceny nie obejmują kosztów przesyłki.

WARUNKI DOKONYWANIA ZAKUPÓW

§ 6.

Sklep służy do dokonywania zakupów (zawierania umów sprzedaży B2B pomiędzy firmą KOLBUD i Klientem) za pośrednictwem sieci Internet (protokół http lub https). Wymagania techniczne: w celu dokonania zakupu niezbędne jest posiadanie komputera z dostępem do sieci Internet, przeglądarki internetowej (w najnowszej wersji wydanej przez producenta oprogramowania), aktywnego adresu e-mail i miejsca w skrzynce odbiorczej umożliwiającego wymianę korespondencji ze sklepem. Strony sklepu dostosowane są do przeglądania przy rozdzielczości ekranu minimum 800 x 600 pikseli.

§ 7.

Do zakupów w Sklepie upoważnione są wyłącznie osoby prowadzące działalność gospodarczą, które wyraziły chęć zawierania umów sprzedaży za pośrednictwem Sklepu i którym KOLBUD przydzielił konto w Sklepie (nadanie nazwy użytkownika, loginu i hasła). Oferta Sklepu obowiązuje wyłącznie na terenie Rzeczpospolitej Polskiej, dotyczy dostaw do siedziby Klienta wynikającej z danych posiadanych przez KOLBUD. W wykonaniu umowy stosuje się prawo polskie. Klient ponosi wszelką odpowiedzialność za przekazanie danych go identyfikujących w Sklepie osobom trzecim, w szczególności za złożenie przez takie osoby zamówień.

§ 8.

Podstawowym warunkiem realizacji dokonanych zakupów jest prawidłowe wypełnienie formularza zamówienia i przesłanie go do Sklepu. Warunkiem koniecznym do realizacji zamówienia jest zarejestrowanie Klienta w Sklepie dostępnym pod adresem podanym w § 1 oraz aktualność danych Klienta.

§ 9.

Przyjęcie przez Sklep każdego złożonego zamówienia potwierdzane jest drogą e-mailową oraz poprzez informację wyświetlaną w systemie Sklepu. Przyjęcie zamówienia jest równoznaczne z zawarciem umowy sprzedaży. KOLBUD oraz Sklep nie odpowiadają za usterki w przesyłaniu e-mailowych potwierdzeń, spowodowane czynnikami niezależnymi od nich (np. awariami serwerów pocztowych, łącz internetowych, klęskami żywiołowymi).

§ 10.

Wysyłając zamówienie ze strony www Sklepu Klient oświadcza, że zapoznał się z treścią niniejszego Regulaminu i zobowiązuje się do jego przestrzegania. W przypadku niedotrzymania postanowień Regulaminu Sklep jest uprawniony do anulowania złożonego zamówienia bez jakichkolwiek konsekwencji.

§ 11.

Sklep przyjmuje zamówienia przez całą dobę we wszystkie dni roku. Zamówienia złożone w niedziele i święta otrzymują bieg następnego dnia roboczego. Klient może zamówić towar znajdujący się w Sklepie o specyfikacji tam podanej. Jakiekolwiek odstępstwa są niedopuszczalne. W szczególności Klientowi w uwagach do zamówienia nie wolno wpisywać merytorycznych zmian do przedmiotu zamówienia takich jak np. kolor, rozmiar, rodzaj materiału, sposób wykończenia etc. Wprowadzenie takich zmian uważa się za bezskuteczne, co oznacza, iż Klient dokonał zamówienia towaru o specyfikacji opisanej w Sklepie (jego ofercie).

§ 12.

Sklep zastrzega sobie prawo odrzucenia błędnie lub nie pełnie wypełnionych formularzy zamówienia. Zamawiający może wprowadzić ewentualne korekty do zamówienia tylko do momentu potwierdzenia jego realizacji i tylko w takim zakresie, w jakim dopuszcza to system. Zamówienia potwierdzonego nie można anulować bez zgody KOLBUD.

§ 13.

Wszystkie ceny podawane w Sklepie są wyrażone w złotych polskich (PLN). Ceny podane są w wartościach netto (bez podatku VAT) oraz brutto (z podatkiem VAT). Transakcje zawierane są w złotych polskich. Sklep zastrzega sobie prawo do zmiany cen. W takich przypadkach Sklep zobowiązuje się do poinformowania niezwłocznie Klienta o zaistniałej sytuacji. W razie braku akceptacji nowej ceny zamówienie na określony produkt nie będzie realizowane, a umowa uznana jest za nie zawartą. Sklep w wyjątkowych przypadkach ma prawo dokonać zmiany ceny w przypadku zamówień będących w trakcie realizacji, które zostały już potwierdzone (zaakceptowane) poprzez potwierdzenie realizacji zamówienia.

§ 14.

Sklep wystawia dokument sprzedaży w postaci faktury VAT. Złożenie zamówienia jest równoznaczne z upoważnieniem KOLBUD do wystawienia faktury VAT na zakupione towary bez podpisu odbiorcy. Klient niniejszym upoważnia KOLBUD do wysyłki faktury e- mailem, bez podpisu wystawcy, bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego, w formacie PDF.

POLITYKA PRYWATNOŚCI

§ 15.

Każdego klienta i użytkownika serwisu obowiązuje aktualna Polityka Prywatności znajdująca się na stronie Sklepu w zakładce „Polityka Prywatności”.

§ 16.

Zmiany wprowadzone w Polityce Prywatności nie mogą doprowadzić do pogwałcenia zasady, iż Sklep nie sprzedaje i nie udostępnia osobom trzecim danych personalnych czy adresowych swoich Klientów/użytkowników.

§ 17.

Sklep zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

DANE OSOBOWE

§ 18.

Dane osobowe klienta: imię, nazwisko, firma, adres siedziby, adres wysyłki, adres e-mail oraz telefon kontaktowy wprowadzane są do systemu sprzedaży (z systemu KOLBUD służącego do fakturowania kontrahentów) w chwili w której Klient zgłasza wolę dokonywania zakupów za pośrednictwem Sklepu. Klient zobowiązany jest na bieżąco weryfikować poprawność danych i zgłaszać wszelkie nieprawidłowości w tej mierze.

§ 19.

Klient wyraża zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez firmę Kolbud Sp. z o.o. z siedzibą w Bydgoszczy przy ul. Fordońska 183, 85-739 Bydgoszcz, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o Ochronie Danych Osobowych (Dz.U. Nr 133, poz. 833 z późn. zm.). Dane wykorzystane będą w celu realizacji zawartych umów sprzedaży. Klient został pouczony o prawie wglądu do tych danych, żądania ich zmiany oraz usunięcia. Podanie danych jest dobrowolne.

§ 20.

Klient może wyrazić zgodę na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych. Brak takiej zgody nie wpływa na obowiązek realizacji zamówienia przez Sklep.

PŁATNOŚCI

§ 21.

Termin płatności ustalany jest indywidualnie z każdym klientem. Informacja o sposobie płatności zawarta jest w potwierdzeniu e-maili przesyłanym po złożeniu zamówienia Termin realizacji systemowo ustalany jest dla poszczególnych zamówień i widoczny jest w zakładce zamówienia:

- zaliczka 100% na podstawie faktury proforma,
- zaliczka 30-50% na podstawie faktura proforma, płatność zastrzeżona dla firm z pozytywnymi opiniami w raportach EULER HERMES,
- płatność z odroczonym terminem zapłaty (przelew 14, 21 lub 30 dni), płatność zastrzeżona dla Zamawiających posiadających status Partnera Handlowego.

Sklep akceptuje płatności dokonane przelewem na konto bankowe sklepu podane w treści faktury VAT. W tytule płatności należy podać numer faktury VAT. Sklep może: - wstrzymać realizację zamówienia (zamówień); - zablokować możliwość dokonywania zakupów przez Klienta w przypadku opóźnienia w regulowaniu płatności lub przekroczenia limitu kredytu kupieckiego ustalonego przez KOLBUD.

§ 22.

Sklep nie przewiduje płatności przelewem za pośrednictwem serwisów transakcyjnych.

WARUNKI DOSTAWY ZAMÓWIEŃ

§ 23.

Elementy systemów podwieszanych NIKO wysyłane są bezpośrednio z magazynu producenta NIKO w Austrii i doręczane na terenie kraju za pośrednictwem firmy logistycznej Hellmann Worldwide Logistics Polska.

Koszty transportu są ustalane dla każdego zamówienia indywidualnie z uwagi na niestandardowe gabaryty przesyłek. Koszty te uzależnione są przede wszystkim od długości szyn nośnych i ciężaru przesyłki. Orientacyjne koszty dostaw kształtują się na poziomie:

- karton do 31kg - od 25 euro netto,
- dłużyca 3000mm - od 150-250 euro netto,
- dłużyca 4000mm - od 200-do 350 euro netto,
- dłużyca 6000mm - od 300-600 euro netto.

Dostawy realizowane są zgodnie z terminem widocznym w koszyku internetowym podczas składania zamówienia:

- ok. 1 tygodnia dla towarów dostępnych na magazynie producenta (systemy do drzwi i bram),
- ok. 4-6 tygodni dla systemów do przenośników transportowych.

§ 24.

W momencie odbioru przesyłki Klient ma prawo i obowiązek sprawdzenia zawartości paczki w obecności pracownika firmy doręczającej przesyłkę. W razie uszkodzenia paczki, niezgodności towaru z umową, Klient zobowiązany jest do niezwłocznego złożenia reklamacji pracownikowi firmy dostarczającej, a następnie za pośrednictwem Sklepu. Zastrzeżenia dotyczące stanu dostarczonej przesyłki powinny zostać zgłoszone osobie dostarczającej przesyłkę i wymagają spisania odpowiedniego protokołu reklamacyjnego. Klient zobowiązuje się do niezwłocznego dokonywania odbioru ilościowego i jakościowego każdej partii dostarczonych towarów, a w razie stwierdzenia braków ilościowych lub wad jakościowych, do zgłoszenia ich i wystąpienia z reklamacją przy dostawie. Jednakże wady jakościowe ukryte mogą zostać zgłoszone w kolejnym dniu roboczym po ich wykryciu, nie później jednak niż w terminie siedmiu dni od chwili ich wykrycia.

Uszkodzenia mechaniczne mogą być zgłoszone wyłącznie w chwili dostawy, pod rygorem nie uwzględnienia reklamacji przez Sklep. Zgłoszenie braku ilościowego może nastąpić wyłącznie w chwili dostawy. Niezależnie od powyższych obowiązków Klient zobowiązany jest złożyć za pośrednictwem Sklepu reklamację.

§ 25.

Umowa zawarta ze Sklepem jest umową zawieraną na odległość.

§ 26.

Klient nie może od umowy odstąpić, chyba że takie prawo wynika z bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.

DOSTĘPNOŚĆ TOWARÓW

§ 27.

Zawartość Sklepu prezentuje aktualną ofertę towarów, które stanowią podstawę do złożenia oferty przez Klienta. Elementy systemu podwieszanego producenta NIKO nie są magazynowane przez SKLEP. Towar jest wysyłany bezpośrednio z fabryki NIKO w Austrii. W przypadku braku możliwości zrealizowania zamówienia Sklep na prawo zaproponować Klientowi inny towar o takich samych lub zbliżonych właściwościach. W przypadku zgody klienta, zrealizowane będzie tak zmodyfikowane zamówienie. W przypadku braku zgody, Klient otrzyma zwrot wszelkich wpłaconych kwot na poczet danego zamówienia, zaś Sklep (KOLBUD) nie ponosi żadnej odpowiedzialności za brak realizacji zamówienia.

REKLAMACJE I GWARANCJE

§ 28.

Z zastrzeżeniem § 24 Reklamacje należy składać również za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres info@dobram.pl.  Reklamacja będzie rozpatrzona niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej otrzymania przez SKLEP. W razie uwzględnienia reklamacji produkt zostanie wymieniony na pełnowartościowy, a jeśli będzie to już niemożliwe (na przykład z powodu wyczerpania stanu magazynowego Producenta), Sklep zaoferuje do wyboru inny produkty, zaś w razie braku zgody na inny produkt zwróci kwotę otrzymaną od Klienta oraz wystawi korektę faktury VAT. Klient nie ma prawa odesłać towaru bez porozumienia ze Sklepem.

§ 30.

Uprawnienia z tytułu gwarancji producenta lub rękojmi dystrybutora wygasają po upływie 12 miesięcy, licząc od daty dostarczenia towaru.

PRAWA AUTORSKIE

§ 31.

Wszystkie fotografie, design, rysunki, ikony, opisy i inne informacje zawarte na stronach Sklepu chronione są prawami autorskimi Sklepu lub innych osób. Wszelkie kopiowanie, wykorzystywanie ich bez zgody KOLBUD lub innego uprawnionego podmiotu jest zabronione.

§ 32.

Zdjęcia oferowanych przez Sklep produktów, ich nazwy, loga są własnością ich producentów i są wykorzystywane przez Sklep tylko w celach informacyjnych.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 33.

Sklep zastrzega sobie prawo do:

• zmiany cen oraz ilości towarów w ofercie sklepu internetowego w ciągu dnia,

• wycofania poszczególnych produktów z oferty sklepu internetowego,

• wprowadzania nowych towarów do oferty sklepu internetowego,

• przeprowadzania, zmian i odwoływania akcji promocyjnych na stronach sklepu internetowego

• realizacji dużych zamówień w osobnych partiach.

§ 34.

Zakazane jest dostarczanie przez usługobiorcę treści o charakterze bezprawnym.

§ 35.

Dane przekazanie w wyniku wypełnienia arkusza rejestracyjnego są poufne i nie będą ujawniane osobom trzecim.

§ 36.

Ilekroć w regulaminie mowa o przesyłaniu korespondencji e-mailem, oświadczenie uznaje się za prawnie skuteczne nawet wówczas, gdy zostało złożone bez certyfikowanego kwalifikowanego podpisu elektronicznego.

§ 37.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem obowiązują przepisy kodeksu cywilnego oraz innych obowiązujących przepisów prawa. Regulamin podlega prawu polskiemu. Regulamin może zostać zmieniony; aktualna treść Regulaminu dostępna jest pod adresem http://systemypodwieszane.pl/Regulamin-cterms-pol-46.html (zakładka Regulamin). W braku akceptacji dla zmian, Klient winien zaprzestać realizacji zamówień za pośrednictwem Sklepu, pod rygorem uznania, iż Regulamin w nowym brzmieniu akceptuje.

pixel