Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

 

Drzwi / bramy podwieszane czy też drzwi / bramy harmonijkowe produkowane seryjnie przez producentów, posiadają znak CE, który jest wymagany, aby wyrób był dopuszczony do obrotu i zamontowany na obiekcie budowlanym.

Oprócz najpopularniejszych systemów dopuszczenia wyrobu budowlanego do stosowania w budownictwie, jak oznakowanie znakiem budowlanym czy też znakiem CE, istnieją mniej popularne systemy np. dopuszczenie jednostkowe.

W przypadku samodzielnego wykonania drzwi lub bramy, otrzymany wyrób nie posiada znaku CE. Modernizacja seryjnego urządzenia (np. wymiana systemu podwieszanego), powodująca istotne zmiany konstrukcyjne, wiążę się z utratą znaku CE. W takich sytuacjach wymagane będzie oświadczenie producenta (konstruktora) odnośnie dopuszczenia wyrobu budowlanego do jednostkowego zastosowania na obiekcie budowlanym.

Zgodnie z art. 10 ust. 1 i 3 ustawy o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. Nr 92, poz. 881) wyrób jest dopuszczony do zastosowania, gdy producent wydał oświadczenie, że zapewniono zgodność wyrobu budowlanego z indywidualną dokumentacją techniczną. Oświadczenie takie powinno zawierać:

• nazwę i adres wydającego oświadczenie;
• nazwę wyrobu budowlanego i miejsce jego wytworzenia;
• identyfikację dokumentacji technicznej (opis rozwiązania konstrukcyjnego, charakterystykę materiałową, projektowane właściwości użytkowe wyrobu budowlanego, warunki: wbudowania, wmontowania, zainstalowania w danym obiekcie budowlanym wyrobu budowlanego);
• stwierdzenie zgodności wyrobu budowlanego z dokumentacją techniczną oraz przepisami;
• adres obiektu budowlanego (budowy), w którym wyrób budowlany ma być zastosowany;
• miejsce i datę wydania oraz podpis wydającego oświadczenie.

Wyroby budowlane dopuszczone do jednostkowego zastosowania, podobnie jak inne wyroby budowlane powinny posiadać właściwości użytkowe, które zapewnią, że obiekt budowlany, w którym zostaną wbudowane będzie spełniał wymagania podstawowe dotyczące:

• bezpieczeństwa konstrukcji,
• bezpieczeństwa pożarowego,
• bezpieczeństwa użytkowania,
• odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,
• ochrona przed hałasem i drganiami,
• oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności cieplnej przegród.

pixel